Articles of Association

Bolagsordning för Verve Group SE
Articles of Association for Verve Group SE

 

§ 1 Företagsnamn
§ 1 Name of company
Bolagets företagsnamn är Verve Group SE.
The name of the company is Verve Group SE.

 

§ 2 Styrelsens säte
§ 2 Registered office
Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Sverige. Bolagsstämma får även hållas i Nacka, Danderyd, Huddinge, Sollentuna, Solna eller Sundbyberg.
The company’s registered office is situated in Stockholm municipality, Sweden. General meetings may also be held in Nacka, Danderyd, Huddinge, Sollentuna, Solna or Sundbyberg.

 

§ 3 Verksamhet
§ 3 Object of the company

Bolaget ska bedriva verksamhet som inkluderar att (a) indirekt eller direkt genom dotterbolag bedriva verksamhet inom media för annonsörer, publicerare och andra anslutna plattformar och partners för att sälja och köpa annonser samt tillhandahålla de tekniska plattformar, processer och data som är nödvändiga för detta, samt därmed förenlig verksamhet och (b) indirekt genom dotterbolag, distribuera och bedriva handel med data-, konsol-, mobil- och tv-spel såsom distributör, licensinnehavare och utvecklare till konsumenter och samarbetspartners samt tillhandahålla plattformar för sådana spel.
The company shall conduct operations that include (a), directly or indirectly through subsidiaries, media activities for advertisers as well as publishers and other connected platforms and partners, to sell and buy ads and to provide the technical platforms and processes as well as data for that, as well as conduct operations compatible therewith and (b), indirectly through subsidiaries, distribution of and trade with computer-, console- and video- and mobile games, as distributor, licensee and developer to consumers and business partners and provide online platforms for such games.

 

§ 4 Aktiekapital
§ 4 Share capital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 550 000 euro och högst 6 200 000 euro.
The share capital shall be not less than EUR 1,550,000 and not more than EUR 6,200,000.

 

§ 5 Antal aktier
§ 5 Number of shares
Antalet aktier ska vara lägst 155 000 000 och högst 620 000 000.
The number of shares shall be not less than 155,000,000 and not more than 620,000,000.

 

§ 6 Aktieslag
§ 6 Share classes
Aktier kan ges ut i två serier: serie A och serie B. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B medför en (1) röst.
The shares may be issued in two share classes: shares of series A and shares of series B. Shares of series A shall entitle to ten (10) votes each, and shares of series B shall entitle to one (1) vote each.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, ska innehavare av serie A och B ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, ska fördelningen ske genom lottning.
Should the company resolve to, through a cash issue or a set-off issue, issue new shares of different classes, holders of shares of series A and B shall have pro-rata preferential rights to subscribe for new shares of the same class in relation to the number of shares the holder previously holds (primary preferential right). Shares which are not subscribed for with primary priority shall be offered for subscription to all shareholders (subsidiary preferential right). Unless such offered shares are sufficient for the subscription made with subsidiary preferential right the shares shall be allocated in relation to the aggregate number of shares the shareholder owned in the company prior to the subscription. To the extent this cannot be done regarding certain share(s), the allocation shall be decided by the drawing of lots.

Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna endast i
förhållande till det antal aktier av detta slag som de förut äger.
Should the company resolve to increase the share capital through a cash issue or a set-off issue by only issuing one share class, the shareholders shall have preferential rights to subscribe for new shares only in relation to the number of shares of the same class they hold in the company prior to the issue.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler äger aktieägarna företrädesrätt att teckna
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna
konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.
In the event that the company decides to issue new warrants or convertible debt instruments, by a cash issue or a set-off issue, the shareholders shall have preferential rights to the subscription of the new warrants as if the issue related to the shares that may be subscribed for following an exercise of the warrants or, in case of an issue of convertible debt instruments, as if the issue related to the shares that may be subscribed for following a conversion.

Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheterna att fatta beslut om kontantemission, kvittningsemission eller sådan emission av
teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt denna § 6.
What is stipulated above shall not restrict the possibilities of resolving on a cash issue, a set-off issue, or an issue of warrants or convertibles that does not take place against payment in kind, with deviation from the shareholders’ preferential right.

 

§ 7 Omvandlingsförbehåll
§ 7 Conversion clause
En aktie av serie A ska på begäran av ägare till en sådan aktie kunna omvandlas till en aktie av serie B under förutsättning att bolaget lämnar in en ansökan om upptagande till handel till en börs avseende aktier av serie B. Framställning därom ska skriftligen göras hos bolaget, dock senast en månad efter att bolaget lämnat in ansökan om upptagandet till handel, varvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Efter det att bolagets aktier av serie B upptagits till handel till en börs får begäran om omvandling endast framställas under perioderna 1-7 januari, 1-7 april, 1-7 juli och 1-7 oktober varje år. Begäran om omvandling får inte avse färre än 100 000 aktier. Styrelsen får dock medge att omvandling sker vid andra tidpunkter och/eller med ett lägre antal aktier än vad som stadgas ovan. Omvandlingen ska efter framställan som sker enligt villkoren i denna bestämmelse utan dröjsmål anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering skett och anteckning gjorts i avstämningsregistret.
One share of class A may at the request of holder of such share be converted into one share of class B, provided that an application for listing of class B shares is submitted by the company to a stock exchange. The request for conversion shall be made in writing to the company no later than one month after the application for listing was submitted. The number of shares to which the request refers shall be stated. After the company’s shares of class B have been admitted to trading on a stock exchange, a request for conversion may only be submitted during the periods 1-7 January, 1-7 April, 1-7 July and 1-7 October each year. The request for conversion may not refer to less than 100,000 shares. The board of directors may resolve on exemptions from the conditions for conversation regarding the period during which a request for conversion shall be submitted and the minimum number of shares that the request shall refer to. The conversion shall upon a valid request pursuant to this clause without delay be reported to the Swedish Companies Registration Office for registration and will be deemed to have been effected as soon as the registration is completed and it has been noted in the central securities depository register.

 

§ 8 Styrelse
§ 8 The board of directors
Bolaget ska vara monistiskt organiserat och ha ett förvaltningsorgan (styrelsen).
Styrelsen ska sammanträda minst var tredje månad.
The company shall be monistically organized and have one administrative body (the board of directors).
The board shall meet at least every three months.
Styrelsen ska, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av 4–7 ordinarie ledamöter.
The board of directors shall, in addition to any directors who may lawfully be appointed by another body than the general meeting, comprise 47 directors.
En styrelseledamots mandatperiod får avse en tid till slutet av den första, andra, tredje eller fjärde årsstämman som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.
A board member may be elected for a period until the end of the first, second, third or fourth annual general meeting occurring the year after the election of the board member.

 

§ 9 Revisor
§ 9 The auditor
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utses en (1) till två (2)
revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag. Revisorns mandatperiod får avse en tid till slutet av den första, andra, tredje eller fjärde årsstämman som hålls efter det år då revisorn utsågs.
To review of the company’s annual financial report and accounting records, as well as the administration of the managing director, one (1) to two (2) auditors shall be appointed, with or without a deputy auditor, or a registered accounting firm. The auditor may be elected for a period until the end of the first, second, third or fourth annual general meeting occurring the year after the election of the auditor.

 

§ 10 Bolagsstämma
§ 10 General meeting
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid
tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse har skett annonseras i Dagens Industri.
Notices convening a general meeting shall be announced in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the company’s website. At the same time, it shall be announced in Dagens Industri that a notice to a general meeting has been made.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om bolagsordningen kommer att behandlas ska utlärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman.
Notices convening an annual general meeting and notices convening an extraordinary general meeting in which amendment in the articles of association is proposed shall be announced not earlier than six weeks (6) and not later than four (4) weeks before the meeting. Notices to other general meetings shall be announced not earlier than six (6) and not later than two (2) weeks before the meeting.

 

§ 11 Rätt att delta vid bolagsstämman
§ 11 Right to participate at general meetings
En aktieägare får delta i bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en lördag, söndag eller en allmän helgdag och får inte infalla tidigare än fem vardagar före bolagsstämman.
A shareholder may only participate at the general meeting if the shareholder notifies the company on the day specified in the notice to the general meeting, at the latest. The latter day may not be a Saturday, Sunday or a public holiday and may not occur earlier than five business days before the general meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.
Shareholders may be accompanied at a general meeting by a maximum of two assistants, but only if the shareholder notifies the company of the number of assistants in the manner stated in the preceding paragraph.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
The board of directors may collect power of attorneys in accordance with chapter 7 section 4 paragraph 2 in the Swedish companies act (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).
The board of directors may resolve that shareholders shall be able to exercise their voting rights before general meetings in accordance.

 

§ 12 Årsstämma
§ 12 The annual general meeting
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.
At the annual general meeting, the following matters shall be addressed:

(1) Val av ordförande vid stämman
(1) Election of a chairman of the meeting;
(2) Upprättande och godkännande av röstlängd
(2) Preparation and approval of the voting list;
(3) Godkännande av dagordning
(3) Approval of the agenda;
(4) Val av en eller två protokolljusterare
(4) Election of one or two persons to verify the minutes;
(5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
(5) Determination whether the meeting has been duly convened;
(6) Framläggande av bolagets och koncernens resultaträkning, balansräkning och revisionsberättelse
(6) Presentation of the income statement, balance sheet and auditor’s report of the company and the group;
(7) Beslut
(7) Resolutions;

(i) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
(i) on adoption of the income statement and balance sheet and, if applicable, the consolidated income statement and the consolidated balance sheet
(ii) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
(ii) on the disposition of the company’s profit or loss as shown in the adopted balance sheet
(iii) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
(iii) on discharge of liability of members of the board and the managing director

(8) Fastställande av styrelse– och revisorsarvoden
(8) Determination of the fees to be paid to the board of directors and the auditors;
(9) Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
(9) Determination of the number of directors of the board and auditors;
(10) Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
(10) Election of the board of directors, chairman of the board and auditor;
(11) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
(11) Other matters that may be brought before the meeting pursuant to the Swedish Companies Act or the Articles of Association

 

§ 13 Räkenskapsår
§ 13 Financial year
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari–31 december.
The company’s financial year shall be 1 January–31 December.

 

§ 14 Avstämningsförbehåll
§ 14 Central securities depository provision
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The shares of the company shall be registered in a central securities depository in accordance with the Swedish Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act.

 

§ 15 Redovisningsvaluta
§ 15 Accounting currency
Bolagets redovisningsvaluta ska vara euro (EUR).
The company’s accounting currency is euro (EUR).